UBEZPIECZENIE BAGAŻU

Warto na czas wyjazdu ubezpieczyć można bagaż. Niektóre firmy przyznają także ochronę dla własności rodziny ubezpieczonego. Jest to szczególnie ważne, kiedy bagaż powierzony jest zawodowemu przewoźnikowi lub zamknięty jest w pomieszczeniu bagażowym na dworcu albo w miejscu pobytu (hotelu).

 

Dzięki ubezpieczeniu nasze przedmioty są chronione przed takimi zdarzeniami, jak:

 

  • utrata bagażu w skutek klęsk żywiołowych,
  • kradzież,
  • rabunek,
  • wypadku środka komunikacji.

Przedmioty z metali i kamieni szlachetnych, dzieła sztuki, dokumenty, karty płatnicze, książeczki czekowe oraz urządzenia elektryczne (np. tablet, kamera wideo) przewożone w walizce nie podlegają zwykłemu ubezpieczeniu bagażu, stąd warto mieć dobre ubezpiecznie podróżne.

 

Ubezpieczenie bagażu zwykle oferowane jest w pakiecie kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Składka zależna jest od Towrzystwa ubezpieczeniowego oraz:

 

  • sumy ubezpieczenia,
  • zakresu ochrony,
  • strefy, do której się udajemy,
  • okresu, na jaki zawarto ubezpieczenie,
  • formy płatności.

Pieniądze z odszkodowania możemy dostać po powrocie do kraju, kiedy udokumentujemy fakt kradzieży odpowiednimi pismami (z policji oraz lub z kwitem z przechowalni gdzie zginął bagaż). Wysokość świadczenia zależy od wartość rynkowej zaginionych przedmiotów.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) określają, w jakich sytuacjach nie otrzymamy odszkodowania.

Na przykład Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie zapłaci nam, jeśli walizka zostanie zniszczona w skutek ataku terrorystycznego, wojny oraz w wyniku naszego niedbalstwa.