Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów

 

Umowa ubezpieczenia NNW może zostać zawarta z

  • osobami fizycznymi i prawnymi,
  • jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
  • prowadzącymi działalność gospodarczą,

którzy posiadają już ubezpieczenie OC i/lub AC.
Umowę można zawrzeć także na rzecz osoby trzeciej, która zostanie wymieniona w polisie.

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczę­śliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu wynikające z poruszania się pojazdem po drogach publicznych, a także:

 

  • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • załadunku lub rozładunku,
  • podczas przebywania w samochodzie w czasie postoju lub jego naprawy na trasie,
  • na skutek upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, które nastąpiły w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

 

W ramach ubzpieczenia zwracane są też:

  • koszty pogrzebu,
  • koszty nabycia protez oraz wyrobów medycznych,
  • koszty zawodowego przeszkolenia inwalidów.

 

Odszkodowanie jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym. Zależy od sumy ubezpieczenia i wielkości trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie kraje UE.